Flexibles

Avaluació inicial i "final"

Abans de començar, podeu llegir la introducció a aquest blog. Tot va partir d'un qüestionari inicial, d'unes preguntes que pensava que havia contestat la mar de bé. Amb el pas del temps i de l'assignatura he anat descobrint aspectes nous de l'avaluació i m'he topat amb reflexions inesperades i potents. No totes poden ser plasmades en un blog elaborat durant un període breu de temps. El que trobareu aquí és només un resum de les idees principals del curs, i en cap cas és una avaluació final. En tot cas, és una avaluació processual, que amb correccions, reflexions, matisos i temps per aprendre i formar-me més anirà millorant. Potser en el moment de la jubilació podria fer una avaluació final de totes aquestes preguntes. I potser no. 

1) Què és avaluar?

2) Quins són els objectius de l'avaluació?
  • Veure si s'ha après allò que s'ha treballat, si els conceptes estan clars i s'han assolit les competències necessàries. Un altre objectiu és que l'alumnat reforci el que ha après i ho solidifiqui. També serveix perquè el professor/a conegui on fallen i on destaquen els alumnes, individualment o en grup. 
  • Què és avaluar?

3) Quan avaluam?

  • Sempre estam fent una avaluació, quan veim si els alumnes participen, fan feina de manera autònoma, intervenen a classe, ajuden als companys, etc. Tot i així, la major part de l'avaluació es fa quan s'han assolit uns coneixements, per descobrir si s'han après. Per això, a més de l'avaluació diària, s'avalua al final del trimestre o unitat didàctica.
  • Tipus d'avaluació

4) Tipus d'avaluació

5) Quins instruments d'avaluació coneixes?

  • Treballs de recerca, creatius (redaccions, dibuixos, etc.), treballs en grup, exposicions orals, exàmens tipus test, de desenvolupar, escrits o orals, amb apunts o sense.
  • Instruments d'avaluació

6) Com avaluaries un alumne

a)TDAH-hiperactiu

b) asperger

c) dislèxic o disortogràfic

d) dificultats sensorials

7) Com avaluam la gamificació?

8) com voldríem haver estat avaluats?


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: